Zásady ochrany osobních údajů

Zasláním svého životopisu společnosti A-List Refresh, s.r.o., se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, IČ: 05071097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 257852 (dále jen Správce osobních údajů nebo Správce) udělujete Správci souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely vyhledání vhodných pracovních příležitostí a zasílání informací o nich, v rozsahu údajů v tomto životopisu obsažených (včetně případných citlivých údajů).

Dále tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v poskytnutém životopisu jsou pravdivé a přesné, a že je poskytujete dobrovolně.  Zároveň souhlasíte s tím, aby tyto osobní údaje byly, po předchozí domluvě s vámi, poskytnuty třetí straně, přičemž takový souhlas může být poskytnut ústně nebo písemně (včetně e-mailu). Udělujete též souhlas k použití vaší podobizny, pokud byla součástí životopisu, v rozsahu a pro účely zde uvedené.

Poskytnuté osobní údaje budou Správcem (včetně zpracovatelů, jimiž můžou být Správcem pověřeni zaměstnanci a smluvní pracovníci) zpracovávány elektronickými i manuálními prostředky. Na vaši žádost vám budou poskytnuty informace o zpracování poskytnutých osobních údajů. Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány nepřesně či chybně, máte právo na jejich neprodlenou opravu. Pokud se budete domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete požadovat vysvětlení nebo žádat odstranění závadného stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Tento souhlas je udělován na dobu tří let, můžete jej však kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci.

Práva a povinnosti, jež vyplývají ze zpracování osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďovaním osobních údajů, popřípadě i dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

A-List Refresh, s.r.o.  tel:+420.774 88 28 98  e: info@a-list.pro

Ochrana soukromí  |  MPSV  |  Spojte se s námi na LinkedIn
© 2018 A-List Refresh. Všechna práva vyhrazena. Registrované sídlo: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Česká republika
Fond originálnich fotografií od Unsplash a Pexels. Děkujeme.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!